ICT craftsmanship to the core

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

1. Contractuele basis

1.1 Sluiting en inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Explicity en de klant bestaat uit het aanbod van Explicity (offerte, aanbod op internet) en de aanvaarding door de klant. De door Explicity aanvaarde bestellingen en opdrachten van de klant worden eveneens als een overeenkomst beschouwd. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van elk contract tussen Explicity en de klant. In geval van tegenstrijdigheden heeft het contract voorrang op de Algemene voorwaarden.

1.2 Supplementen

Aanvullende diensten en leveringen alsmede project gerelateerde afwijkingen van de inhoud van de Algemene voorwaarden kunnen schriftelijk worden overeengekomen in addenda. Deze worden geacht deel uit te maken van het contract.

1.3 Algemene voorwaarden en specificaties van de klant

De voorwaarden en specificaties van de klant zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Wijzigingen van het contract

Het contract en de addenda vervangen alle eerdere overeenkomsten over hetzelfde onderwerp. Wijzigingen of annuleringen van het contract of van de addenda kunnen slechts schriftelijk of in dezelfde vorm als waarin zij zijn gesloten, geschieden.

1.5 Overdracht en verrekening van vorderingen

De klant mag zijn vorderingen of de licentierechten niet overdragen aan derden of verrekenen met tegenvorderingen, tenzij Explicity vooraf schriftelijke toestemming geeft.

2. Door Explicity verleende diensten

2.1 Pre-adviesfase

Voor zover Explicity de klant zonder bijzondere vergoeding bijstaat bij de analyse van zijn operationele behoeften of bij de productkeuze, gebeurt dit zonder contractuele verplichting en zonder aansprakelijkheid. Indien echter voor de consultancy een speciaal contract met passende vergoeding wordt gesloten, is Explicity aansprakelijk in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

2.2 Dienstenomschrijving

De specificatie van elke afzonderlijke dienst (advies, configuratie, onderhoud, enz.) of levering (hardware, software) volgt onomstotelijk uit het desbetreffende contract en uit de productdocumentatie van de fabrikant.

2.3 Producten van derden

Op de levering of licentiëring van producten van een derde (fabrikant) zijn primair de leverings-, licentie- en garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, die in een passende vorm aan de klant ter beschikking worden gesteld.

2.4 Onderaanneming

Explicity kan de overeengekomen diensten verlenen door gebruik te maken van onderaannemers en biedt voor deze diensten dezelfde garantie als voor haar eigen diensten in het kader van deze contractuele bepalingen.

2.5 Diensten: Contracten/aannemingsrecht

De diensten worden verricht als een gekwalificeerde beroepsactiviteit in de zin van de wet inzake opdrachten voor werk en diensten of in het kader van een opdracht voor werk en diensten, mits de opdracht een als werk te leveren resultaat beschrijft.

2.6 Software, licentierechten

Na betaling van de licentievergoeding verkrijgt de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de machineleesbare code van de in licentie gegeven software op het systeem van de klant te gebruiken. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het overeengekomen aantal gebruikers, evenals tot de andere prijsbepalende parameters. De klant staat controles toe om toe te zien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Bij grove of voortdurende overtredingen kan het licentierecht worden ingetrokken.

2.7 Hardware, eigendomsoverdracht

De eigendom van de hardware gaat pas over op de klant bij volledige betaling. Tot die tijd kan Explicity ook zonder nadere machtiging van de Afnemer haar eigendom jegens derden doen gelden en een eigendomsvoorbehoud in het register laten opnemen.

3. Medewerking van de klant

3.1 Verplichtingen van de klant

Om Explicity in staat te stellen de Diensten naar behoren te verlenen, draagt de klant zorg voor de administratieve, organisatorische en technische vereisten, waaronder: Aanwijzing van een projectmanager aan de kant van de klant, kennisgeving van de operationele behoeften en technische randvoorwaarden, evaluatie van de kwantitatieve structuur, beschikbaarstelling en werking van verbindingen voor werkzaamheden ter plaatse en op afstand, commentaar op ingediende concepten, testgegevens, deelname aan de acceptatieprocedure (indien daarin is voorzien), back-up van programma’s en gegevens.

3.2 Verwaarlozing door de klant

Indien de klant zijn verplichtingen tot medewerking niet nakomt, kan Explicity de termijnen aanpassen en eventuele extra kosten aan de klant in rekening brengen.

4. Levering, installatie, aanvaarding

4.1 Levering

Software, serviceresultaten en documentatie kunnen naar keuze van Explicity op gegevensdragers of via datatransmissie op afstand aan de klant worden geleverd of online aan de klant beschikbaar worden gesteld. Hardware wordt voor rekening en risico van de klant geleverd op het in het contract vermelde adres van de klant.

4.2 Installatie en instructie

De installatie wordt uitgevoerd door Explicity indien dit in het contract is overeengekomen. De overeenkomstige extra kosten zijn voor rekening van de klant, met name ook de aanpassingen van de bestaande technische omgevingen van de klant, alsmede de configuratie van interfaces, gegevensoverdracht, parametrisering, opleiding van de klant en soortgelijke activiteiten.

4.3 Aanvaarding met protocol

In de regel wordt de klant door Explicity uitgenodigd voor de aanvaarding en wordt een protocol opgesteld (ook als de klant niet deelneemt). Indien zich gebreken voordoen die aanvaarding van de producten en diensten onredelijk maken, moet Explicity in de gelegenheid worden gesteld deze binnen een redelijke termijn te herstellen. Vervolgens wordt de aanvaarding herhaald. Gebreken die de werking niet significant belemmeren zijn geen reden om aanvaarding te verhinderen. In een dergelijk geval komen Explicity en Opdrachtgever een tijdschema overeen waarbinnen deze gebreken door Explicity zullen worden verholpen.

4.4 Aanvaarding zonder protocol

Indien er geen acceptatieprotocol is opgesteld (bijv. bij kleine leveringen), worden leveringen en diensten geacht te zijn geaccepteerd indien de klant niet binnen een week na ontvangst van de levering of dienst (doch uiterlijk binnen twee weken na kennisgeving van gereedheid voor verzending) schriftelijk klaagt over hoeveelheid, uitvoering of zichtbare gebreken.

4.5 Inbedrijfstelling

Indien de klant met de productie begint, worden de leveringen en diensten automatisch geacht te zijn aanvaard. Het verhelpen van gebreken in het kader van de garantie of het onderhoud blijft gewaarborgd.

4.6 Verdere aanspraken van de klant

In geval van gebreken, van welke aard ook, worden de rechten en vorderingen van de klant uitsluitend beheerst door de paragrafen 7.1 tot en met 7.7.

5. Onderhoud en ondersteuning

5.1 Doelstellingen van het onderhoud

In het geval van software heeft het onderhoud tot doel de technische standaard te handhaven en de operationele capaciteit te herstellen in geval van software gerelateerde fouten. In het geval van hardware dient het onderhoud voor het onderhoud en de reparatie of vervanging van de hardware in geval van technische storingen. In alle gevallen is er geen garantie voor een ononderbroken werking, blijvende systeemcompatibiliteit of het onmiddellijk verhelpen van defecten. Explicity kan een workaround aanbieden totdat het defect is verholpen.

5.2 Onderhoudsopties

De details van het onderhoud staan vermeld in de onderhoudsovereenkomst of in de documentatie van de fabrikant. De gereedheid voor onderhoud, de reactietijd, de beschikbaarheid van het systeem, de duur, enz. hangen af van de gekozen opties.

5.3 Upgrades en nieuwe versies

De levering van upgrades of nieuwe versies met uitgebreide functionaliteiten is alleen in de onderhoudsvergoeding inbegrepen indien de onderhoudsovereenkomst daarin uitdrukkelijk voorziet.

5.4 Oorzaken van storingen, bedieningsmateriaal

De vervanging of reparatie van hardware en software die door invloeden van buitenaf zijn beschadigd, alsmede verbruiksartikelen en slijtageonderdelen (incl. batterijen), is alleen in het onderhoud inbegrepen indien dit in de onderhoudsovereenkomst is overeengekomen. Explicity kan naar eigen goeddunken defecte onderdelen vervangen door functioneel gelijkwaardige onderdelen.

5.5 Onderhoudseisen

Onderhoud verwijst naar hardware en software die onveranderd en zonder onderbreking wordt onderhouden, bij gebruik op de in het contract vermelde locatie en in overeenstemming met de door Explicity of de fabrikant aanbevolen configuratie of gebruiksvoorwaarden. Explicity kan eisen dat ook andere onderdelen van het totale systeem van de klant goed worden onderhouden, dat de klant vrije wijzigingen toestaat om de betrouwbaarheid te vergroten en dat de klant na een redelijke overgangsperiode de nieuwste release gebruikt. Alvorens een storing te melden, gebruikt de klant de hem ter beschikking gestelde middelen om het probleem te isoleren en een diagnose te stellen. De klant garandeert de toegang tot het onderhoudsobject en stelt op eigen kosten de apparatuur voor onderhoud op afstand ter beschikking.

5.6 Extra onderhoudskosten

In geval van interventie door de klant of door derden, bedieningsfouten of onjuiste storingsmeldingen, oorzaken van storingen buiten de door Explicity onderhouden onderdelen, afwijkingen van de onderhoudsvoorschriften of verwaarlozing van de medewerkingsplichten van de klant, kan Explicity het onderhoud staken of de diensten en leveringen die om deze redenen noodzakelijk werden of buiten de normale kantooruren werden verricht, extra aan de klant in rekening brengen tegen de van tijd tot tijd geldende tarieven.

5.7 Uitzonderingen op het onderhoud

De volgende punten vallen niet onder de onderhoudsdiensten en zullen aan de klant worden gefactureerd (geen volledige lijst): Onderhoud van niet door Explicity geleverde upgrades en opties; onderhoud van elektrische installaties; herstel van storingen veroorzaakt door externe invloeden buiten de controle van Explicity; diensten in verband met de verandering van hardware locatie; herstel en back-up van gegevens en toepassingen.

6. prijzen, betalingsvoorwaarden

6.1 Prijzen en bijkomende kosten

Bij gebrek aan prijzen in het contract zijn de catalogusprijzen van Explicity of de fabrikant van toepassing. De kosten van levering en verpakking, belastingen (met name btw) en eventuele heffingen (bv. verwijderingsbijdrage) worden aan de prijs toegevoegd op kosten van de klant.

6.2 Prijswijzigingen

In het geval van periodieke facturering (bijv. licenties, diensten op basis van tijd en materiaal) kan Explicity de prijzen te allen tijde aanpassen aan gewijzigde omstandigheden met een opzegtermijn van drie maanden. In het geval van onderhoud is een prijsverhoging toegestaan aan het einde van elk contractueel jaar. Indien de prijsstijging het algemene inflatiepercentage niet overschrijdt, heeft de klant niet het recht het contract op te zeggen.

6.3 Facturering naar bestede tijd

De diensten worden gefactureerd op basis van de werkelijk bestede tijd. De reistijd wordt in rekening gebracht volgens de prijscatalogus van Explicity. Onkosten en bijkomende kosten (met name reiskosten, verblijf, maaltijden) en de kosten van specifiek voor een project gebruikte hulpmiddelen (hardware, licenties, databankkosten, enz.) worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6.4 Forfaitaire prijzen, kostenmaximum

Forfaitaire prijzen (vaste prijzen) moeten uitdrukkelijk als zodanig in het contract worden overeengekomen. Een kostenplafond wordt niet beschouwd als een forfaitaire prijs, maar heeft de volgende betekenis: wanneer het kostenplafond is bereikt, kan de opdrachtgever besluiten het project niet voort te zetten zonder dat dit tot wederzijdse schadevergoeding leidt.

6.5 Betalingsdata en wanbetaling

De betalingsdata worden in het contract gespecificeerd. Bij gebreke van een contractuele bepaling zijn de leveringen en diensten betaalbaar bij het sluiten van het contract. Na het verstrijken van 10 dagen na facturering is de klant ook zonder aanmaning in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de gebruikelijke bankrente voor ongedekte kredieten, doch minimaal 8% per jaar.

7. termijnen, garantie, aansprakelijkheid

7.1 Verplichting tot kennisgeving van gebreken

In geval van te late of gebrekkige leveringen en diensten moet de klant Explicity onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de exacte klachten. Als een gebrek wordt beschouwd een afwijking van de gegarandeerde kenmerken of ongeschiktheid voor het in het contract gespecificeerde gebruik.

7.2 Data

De in het contract vermelde data zijn serieus bepaalde planningsgrondslagen. Indien bindende data moeten worden gehaald, moeten deze in het contract uitdrukkelijk als vaste data worden aangeduid. Indien dergelijke vaste data worden overschreden, kan de klant schriftelijk een redelijke termijn stellen en zich na het ongebruikt verstrijken van de overeenkomst voor de betreffende deelprestaties terugtrekken. Alle termijnen worden dienovereenkomstig verschoven indien de wederpartij niet tijdig presteert, alsmede in geval van buitengewone storingen (bijvoorbeeld overmacht, officiële maatregelen, staking, uitval van energie, telecommunicatie of transportroutes). De aansprakelijkheid van Explicity voor schade veroorzaakt door vertragingen wordt uitsluitend beheerst door artikel 7.7.

7.3 Herstel van gebreken

Gebreken worden zoveel mogelijk in het kader van het onderhoud verholpen. Explicity verhelpt de gebreken door gratis reparatie of vervanging. De klant draagt de kosten voor demontage en installatie, voor het vervoer van reserveonderdelen en voor noodzakelijke aanpassingen, indien er geen onderhoudscontract bestaat. Indien ook na vervanging of reparatie essentiële functies niet bruikbaar zijn volgens het contract, kan de klant per aangetekende brief aan Explicity verklaren dat hij/zij zich terugtrekt uit het contract voor de gebrekkige deelservice indien een laatste respijtperiode ook ongebruikt verstrijkt. Vervangende prestaties door derden of vermindering van de prijs zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Explicity. De aansprakelijkheid van Explicity voor schade wordt uitsluitend beheerst door artikel 7.7.

7.4 Garanties

De garantiebepalingen van de fabrikant voor producten van derden vervangen de hier beschreven rechten voor gebreken.

7.5 Garantieperiode, beëindiging van de garantie

Tenzij anders bepaald, bedraagt de garantieperiode 12 maanden vanaf de levering. De garantieperiode voor vervangen of gerepareerde producten verstrijkt op hetzelfde moment als die van de oorspronkelijk geleverde producten, maar bedraagt ten minste één maand vanaf de datum van vervanging of reparatie. De garantie vervalt bij het verstrijken van de garantietermijn en bij ingrepen door de klant of door derden in de hardware of software, bij externe schade, bij bedieningsfouten en bij gebruiks- of bedieningsvoorwaarden die afwijken van de productdocumentatie.

7.6 Garantie van eigendom

Indien de rechten van de klant op het bezit of het gebruik van de contractuele diensten door een derde worden betwist, laat de klant het aan de fabrikant en Explicity over om zich hiertegen te verweren en een toestand te creëren die de rechten van de derde niet langer schendt. Indien deze voorwaarde niet met een redelijke inspanning kan worden vervuld, wordt het contract voor de betrokken gedeeltelijke dienst geannuleerd. De aansprakelijkheid van Explicity voor schade in al deze gevallen wordt beheerst door artikel 7.7.

7.7 Aansprakelijkheid van Explicity GmbH

Explicity is aansprakelijk voor verwijtbaar veroorzaakte directe letsel- en zaakschade conform de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen, echter tot maximaal het corresponderende ordervolume, tenzij Explicity een uitgebreidere verzekering heeft. Voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een onderaannemer is alleen de onderaannemer zelf (of zijn verzekeringsmaatschappij) aansprakelijk, behoudens de bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen. Elke verdere of andere aansprakelijkheid van Explicity en haar werknemers en onderaannemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. De beveiliging van de gegevens, de levering van fallback-oplossingen en de resultaten die bij de toepassing van de geleverde diensten worden bereikt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Derhalve is Explicity niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, zuivere vermogensschade, indirecte en gevolgschade, inkomstenderving of niet gerealiseerde besparingen.

7.8 Technische storingen en onderbrekingen

Indien onderbrekingen in hosting en telefonie duidelijk zijn veroorzaakt door de schuld van Explicity of haar onderaannemers en/of partners, is de aansprakelijkheid beperkt tot de abonnementskosten voor de duur van de onderbreking. Indien een onderbreking drie of meer opeenvolgende dagen duurt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de zuivere abonnementskosten van één maand. Elke verdere aansprakelijkheid zoals financiële schade, inkomstenderving, enz. wordt hier eveneens uitdrukkelijk uitgesloten. Eveneens is uitgesloten elke aansprakelijkheid voor onderbrekingen als gevolg van hackeraanvallen, stroomonderbrekingen en dergelijke die zich buiten de controle van Explicity voordoen.

8. intellectuele-eigendomsrechten

8.1 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij Explicity of de fabrikant. De klant verwerft geen rechten op programma’s, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen of knowhow buiten het eigen gebruik van de contractuele diensten door de klant (paragraaf 8.4 blijft voorbehouden). De klant mag de verworven gebruiksrechten niet aan derden overdragen.

8.2 Bescherming van de software

De klant ontvangt de gelicentieerde programma’s in machinaal leesbare code. Het is de klant verboden de software te decompileren, de broncode te openen, te wijzigen en verder te ontwikkelen, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is toegestaan.

8.3 Kopieerbeveiliging

De klant kan een back-up maken van de gelicentieerde programma’s en de ontvangen documentatie. Ook toegestaan zijn de vluchtige kopieën die door het programma worden verstrekt en tijdens de verwerking worden gemaakt. De klant is verplicht geen verdere kopieën te maken en de programma’s en documentatie afdoende te beveiligen tegen onbevoegd bekijken of kopiëren door derden en tegen verlies. De klant moet Explicity onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van ongeoorloofde toegang door derden.

8.4 Op maat gemaakte producten

De resultaten van diensten (inclusief softwareontwikkeling), die individueel voor de Opdrachtgever worden geleverd, worden na volledige betaling eigendom van Explicity, samen met de overdraagbare eigendomsrechten. Expliciet mogen de voor de ontwikkeling gebruikte ideeën, processen en kennis vrij en zonder kostengevolgen verder worden gebruikt.

8.5 Vertrouwelijkheid

Explicity en Opdrachtgever zijn verplicht de bedrijfsgeheimen van de andere partij, waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen, vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking door derden.

8.6 Niet-werving

De klant zal zich onthouden van het werven van personen in dienst van Explicity voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hij maakt geen gebruik van de diensten van dergelijke personen, behalve via Explicity. Deze verplichtingen gelden zolang deze persoon bij de Cliënt in dienst is en gedurende één jaar daarna. In geval van overtreding zonder wederzijdse instemming kan de betrokkene een sanctie van maximaal één jaarsalaris worden opgelegd.

8.7 Gegevensbescherming

Beide partijen leven de wet op de gegevensbescherming na. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van de gegevens die door derden (waaronder zijn personeel) op zijn systemen worden verwerkt. De klant stemt ermee in dat gegevens over hem en zijn personeel door Explicity ter verwerking kunnen worden doorgegeven aan binnen- of buitenlandse groepsmaatschappijen, agenten, licentiegevers, kredietinstellingen enz.

8.8 Uitvoerbeperkingen

Indien de uitvoer uit Zwitserland van de leveringen en diensten van Explicity onderworpen is aan een wettelijke regeling, is de klant verplicht de desbetreffende regeling na te leven en deze verplichtingen over te dragen aan zijn rechtsopvolger.

9. Duur van het contract

9.1 Duur van het contract

De overeenkomst voor leveringen en diensten blijft in beginsel van kracht totdat zij is uitgevoerd. In het geval van dienstencontracten (bijvoorbeeld service level agreements, hosting, telefoondiensten) wordt in het contract een minimumtermijn en een opzegtermijn vermeld. Tenzij in het contract anders is overeengekomen, hebben dienstencontracten een minimale looptijd van één jaar en een opzegtermijn van drie maanden. Indien een dergelijke overeenkomst niet schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van de opzeggingstermijn voor het verstrijken van de minimumtermijn, wordt de overeenkomst automatisch met een jaar verlengd. Aan het einde van elk verlengingsjaar geldt een opzegtermijn van drie maanden of een automatische verlenging voor nog een jaar.

9.2 Voortgezette geldigheid van afzonderlijke bepalingen

De bepalingen van het contract en de Algemene voorwaarden inzake aansprakelijkheid en garantie, eigendomsrechten alsmede het toepasselijke recht en de plaats van jurisdictie blijven van toepassing voor onbepaalde tijd na het einde van het contract.

9.3 Voorwaarden tijdens de opzegtermijn

In het geval van onderhoud en diensten wordt de gemiddelde contractuele vergoeding ook betaald voor de opzegtermijn, zelfs indien de klant afziet van de diensten. Hetzelfde geldt in geval van tijdige opzegging door de klant voor de gehele resterende looptijd van het contract. Het contract kan aangepaste bepalingen bevatten over de financiële gevolgen van een vroegtijdige beëindiging.

9.4 Beëindiging van overeenkomsten in bijzondere gevallen

Contracten voor eeuwigdurende softwarelicenties (eenmalige kosten) kunnen door de klant op elk moment worden beëindigd, maar kunnen alleen door Explicity worden beëindigd als de klant de toepasselijke voorwaarden schendt. In beide gevallen is er geen terugbetaling van de licentievergoeding. Contracten voor de levering van hardware kunnen niet worden opgezegd. De rechten van Explicity in geval van verzuim of insolventie van de klant zijn voorbehouden.

9.5 Insolventie van de klant

Indien tegen de klant een faillissement of gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd, of indien er beslag wordt gelegd op licenties, kan Explicity alle contracten zonder opzegtermijn beëindigen en vervallen alle licentierechten zonder opzegtermijn of vergoeding aan de klant. Explicity behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 Gedeeltelijke nietigheid / vernietigbaarheid

Indien een bevoegde autoriteit beslist dat een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, blijft de bindende kracht van de overige bepalingen onaangetast. In dat geval zal Explicity de desbetreffende bepalingen vervangen door economisch adequate, wettelijke bepalingen.

10.2 Rechtskeuze

Op deze overeenkomst en alle addenda is het Zwitserse materiële recht van toepassing, met uitsluiting van het “Weens Koopverdrag” (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.4.1980).

10.3 Plaats van uitvoering

Plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van Explicity GmbH, Allschwil, Zwitserland.

10.4 Plaats van jurisdictie

De plaats van jurisdictie voor alle geschillen tussen de partijen is Liestal (BL), Zwitserland. Explicity GmbH kan ook gerechtelijke stappen ondernemen tegen de klant in de woonplaats van de klant.

Status 04.01.2016